పంజాబీ

వ్యాఖ్యలు బాక్స్ SVG చిహ్నాలువంటి, భాగస్వామ్యం, వ్యాఖ్య మరియు ప్రతిచర్య చిహ్నాల కోసం ఉపయోగిస్తారు
దృక్పథాలు మరియు ప్రాధాన్యతలు

దృక్పథాలు మరియు ప్రశ్నలు ...

కనిపించని చూడండి

అన్సే చూడండి - అన్సే చూడండి ...

బైబిల్ సేంద్రీయమైనది

బైబిల్ సహజమైనది - ద్వి ...

భగవంతుడు అవతారంలో అవతరించాడు

దేవుని అవతారంలో- ...

ప్రత్యేకమైన పుస్తకం

ప్రత్యేకమైన పుస్తకం - ప్రత్యేకమైన బి ...

తప్పులేని మరియు నిరంతరాయ

ఖచ్చితమైన మరియు స్వచ్ఛమైన - తప్పులేని ...

దేవుని వ్రాతపూర్వక పదం

దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి ...

దేవుని నుండి ఒక పుస్తకం

దేవునికి ఒక పుస్తకం ఇవ్వండి ...

మరిన్ని లోడ్ చేయి