1994 నుండి సెయింట్ లూయిస్ ప్రాంతంలో రేడియో; సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు.

పోడ్కాస్ట్ అన్ని ప్రధాన ఆటగాళ్ళు Spoify Google Apple